ภาพกิจกรรม
ประชุมฯสรุปและการนำเสนอโครงการ (Pjbl) และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ( 24-08-2558 )

วันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมฯ เชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการและการนำเสนอผลงานโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Pjbl) และการบูรณาการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกอบด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ วิทยาลัยการอาชีพ ขาณุวรลักษบุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่