ภาพกิจกรรม
ประชุมฯ จัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานฯ ( 03-06-2558 )

วันที่ 1-5 มิถุนายน 2558 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคใต้ ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา