ภาพกิจกรรม
ประชุมพิจารณาคัดเลือก ผู้บริหารและครูรับรางวัลคุรุสภา ( 26-05-2558 )

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 อ.สุดสาย ศรีศักดา เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก ผู้บริหาร และครูเพื่อเป็นตัวแทน สอศ. เข้ารับรางวัลคุรุสภา ที่ห้องประชุม 2 สสอ.