ภาพกิจกรรม
วิทยากรการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ( 12-05-2558 )

วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น