ภาพกิจกรรม
ประชุมฯ การขับเคลื่อนการเสริมสร้างด้านคุณธรรมฯ ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ( 08-05-2558 )

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือจัดประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่