ภาพกิจกรรม
ประชุมฯ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานฯ ( 08-05-2558 )

วันที่ 27-1 พฤษภาคม 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี และ อ.สุดสาย ศรีศักดา เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมฯ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นเป็นฐาน โดยใช้ใบช่วยสอนและการประเมินตามสภาพจริง ณ โรงแรมทาวน์ อินทาวน์ กทม.