ภาพกิจกรรม
ประชุมจัดทำ "ชุดการเรียนวิชาทักษะชีวิต" ( 29-12-2557 )

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ภาคเหนือร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแบบโครงสร้างต้นฉบับชุดการเรียนภาษาไทย สังคม และทักษะชีวิต ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับคณะครูและศึกษานิเทศก์ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ โดยมีวิทยากร คือ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มาให้ความรู้การจัดทำชุดฯ และมีหัวหน้าหน่วยฯ นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ เป็นประธานเปิดงาน