ภาพกิจกรรม
ประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังฯ ( 11-12-2557 )

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังและการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการของหน่วยศึกษานิเทศก์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย