ภาพกิจกรรม
ปรึกษาแนะนำการจัดแผนการเรียนและการจัดหลักสูตร ( 26-11-2557 )

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ให้คำปรึกษาแนะนำกับคณะครูฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ในสังกัด สช. ในเรื่อง การทำแผนการเรียนและการจัดหลักสูตรตามประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกาษาภาคเหนือ