ภาพกิจกรรม
วิทยากรการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง วก.เวียงสา ( 30-07-2557 )

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2557 อ.สุดสาย ศรีศักดา เป็นวิทยากรในเรื่อง การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ให้กับวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จ.น่าน