ภาพกิจกรรม
วิทยากรใบช่วยสอนอาชีวศึกษา ( 24-07-2557 )

วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2557 ผอ.วิทยา ใจวิถี เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการใบช่วยสอนอาชีวศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ให้กับกลุ่มสถานศึกษา สอศ. ภาคใต้ ณ โรงแรมเคพาร์ค แกรนด์ จ.สุราษฎร์ธานี