ภาพกิจกรรม
วิทยากรการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อศจ.น่าน ( 24-07-2557 )

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2557 อ.สุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือเป็นวิทยากรในเรื่อง การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ณ ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน