ภาพกิจกรรม
ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงาน "ประเมินตามสภาพจริง" ( 02-07-2557 )

วันที่่ 26-28 มิถุนายน 2557 คณะศึกษานิเทศก์ อ.สุดสาย ศรีศักดา อ.อรนุช สิริกุลขจร เป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาในการนิเทศติดตามการดำเนินงาน "ประเมินตามสภาพจริง" สาขาวิชาบัญชี ให้กับ อศจ.พะเยา ณ จังหวัดพะเยา