ภาพกิจกรรม
อบรมฯ ทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ( 06-05-2557 )

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2557 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จ.พะเยา และศูนย์ภาษา ecc ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับชีวิตประจำวันและเตรียมสู่ AEC