ภาพกิจกรรม
อบรมฯ ทักษะภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ( 06-05-2557 )

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือร่วมกับ วก.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย และศูนย์ภาษา ecc ฝึกภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับชีวิตประจำวันและเตรียมสู่ AEC ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557