ภาพกิจกรรม
ประชุมฯ จัดทำหลักสูตรแนวทางการนิเทศการประเมินตามสภาพจริง ( 21-04-2557 )

วันที่ 21-25 เมษายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ทำหลักสูตรแนวทางการนิเทศการประเมินตามสภาพจริง โดยมีศึกษานิเทศก์จากหน่วยศึกษานิเทศก์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาแต่ละภาค เข้าร่วมประชุม