ภาพกิจกรรม
ปรึกษาแนะนำการจัดแผนการเรียน ( 18-04-2557 )

วันที่ 17 เมษายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ให้คำปรึกษาแนะนำกับคณะครูฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ในสังกัด สช. ในเรื่อง การทำแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556