ภาพกิจกรรม
ประชุมฯ การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ( 17-04-2557 )

วันที่ 9-10 เมษายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับสถานศึกษาเกษตร ภาคเหนือ โดยมีเจ้าภาพสถานที่คือ วิทยาลัยเกษตรฯ พะเยา จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL