ภาพกิจกรรม
ประชุุมเตรียมการวางแผนเพื่อนิเทศหลักสูตรปวช. 2556 ( 16-04-2557 )

วันที่ 9-10 เมษายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ของศูนย์ฯ ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมวางแผนและจัดทำกรอบการนิเทศและติดตามการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร พ.ศ.2556 ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กทม. มีจำนวนศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ทั้งหมด 30 ท่าน