ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพครู ( 16-04-2557 )

วันที่ 3-5 เมษายน 2557 ศึกษานิเทศก์ ภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพครูเลขานุการ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมบัดดี้ ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี มีคณะครูที่ร่วมทำงานและบุคลากรจากสมาคมเลขานุการฯ แห่งประเทศไทย ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย