ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษา ด้วยการใช้ Coaching technique ( 31-03-2557 )

วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ ได้จัดโครงการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษา ด้วยการใช้ Coaching technique ให้กับข้าราชการครู วิทยาลัการอาชีพเชียงคำ จำนวน 40 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ จังหวัดพะเยา