ภาพกิจกรรม
ประชุมออนไลน์ วท. กำแพงเพชร กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 25-01-2565 )
วันที่ 25 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams จำนวนครู 7 คน ครูจากวท. กำแพงเพชร โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ กลุ่ม Volunteer กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 22-01-2565 )
วันที่ 22 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams จำนวนครู 10 คน ครูจาก วอศ. เชียงใหม่ วอศ. นครสวรรค์ วอศ. สุโขทัย วอศ. แพร่ วก. วิเชียรบุรี วท. พะเยา ข้าราชการบำนาญ โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ วท. สงขลา กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 21-01-2565 )
วันที่ 21 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams วท.สงขลา จำนวนครู 9 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ วอศ. อุบลราชธานี กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 20-01-2565 )
วันที่ 20 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams วอศ. อุบลราชธานี จำนวนครู 9 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ วช. เพชรบูรณ์ กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 19-01-2565 )
วันที่ 19 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams วช. เพชรบูรณ์ จำนวนครู 9 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมออนไลน์ วอศ. อุตรดิตถ์ กิจกรรม Online On-site & On New Year 2022 ( 19-01-2565 )
วันที่ 18 มกราคม 2565 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 2 ประชุมพัฒนาทักษะดิจิทัล Online, On-Demand & On New year 2022 ออนไลน์ ด้วยระบบ Ms Teams วอศ. อุตรดิตถ์จำนวนครู 9 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศออนไลน์ วษท. พะเยา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 ( 17-12-2564 )
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 วษท. พะเยา จำนวน 6 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศออนไลน์ วท. กำแพงเพชร กิจกรรม Online On-site & In December 2021 ( 17-12-2564 )
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 วท. กำแพงเพชร จำนวน 8 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศออนไลน์ วอศ. อุบลราชธานี กิจกรรม Online On-site & In December 2021 ( 16-12-2564 )
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 วอศ. อุบลราชธานี จำนวน 9 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศออนไลน์ วอศ. อุตรดิตถ์ กิจกรรม Online On-site & In December 2021 ( 16-12-2564 )
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 โครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม Online On-site & In December 2021 วอศ. อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 จำนวน 10 คน โดยศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   >> | Last