ภาพกิจกรรม
รองเลขาธิการ สอศ. เยี่ยมศูนย์ฯ เหนือ ( 03-12-2565 )
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันนี้ มาเยี่ยมแบบออนไซต์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมได้มอบนโยบายให้แนวทางในการทำงานแก่ศึกษานิเทศก์ที่เป็นตัวแทนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคและหน่วยศึกษานิเทศก์ ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษานิเทศก์รับนโยบายออนไลน์ ( 03-12-2565 )
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 รับนโยบายจากรองเลขาธิการฯ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ และรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมฯ แต่ละภาค ออนไลน์ ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วก. นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ( 07-11-2565 )
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนิน กิจกรรม สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand and Anywhere ออนไลน์ การใช้ ms Teams เบื้องต้น, หลักสูตร การสร้างเนื้องหาเป็นรูปภาพ Gif pdf และ Mp4 ณ วก. นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วก. บ้านตาก ( 27-10-2565 )
วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนิน กิจกรรม สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand and Anywhere ออนไลน์ การใช้ ms Teams เบื้องต้น, หลักสูตร การสร้างอีบุ๊กและชั้นวางหนังสือ วก. บ้านตาก ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วช. ลำปาง ( 21-10-2565 )
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ดร.สุดสาย ศรีศักดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วษท. เชียงใหม่ ( 27-10-2565 )
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินกิจกรรม สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand and Anywhere ออนไลน์ การใช้ ms Teams เบื้องต้น, หลักสูตร การสร้างเนื้อหาเป็นรูปภาพ-gif-pdf-mp4 วษท. เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วก. แม่สะเรียง ( 27-10-2565 )
วันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินกิจกรรม สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand and Anywhere ออนไลน์ การใช้ ms Teams เบื้องต้น, หลักสูตร การสร้างเนื้อหาเป็นรูปภาพ-gif-pdf-mp4 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมชี้แจงระบบการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ( 07-10-2565 )
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ประชุมชี้แจงระบบการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบ Online วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Google Meet ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศตวรรษที่ 21 อศจ. แม่ฮ่องสอน ( 07-10-2565 )
วันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สมรรถนะเป็นฐานสำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วษท. เชียงราย ( 07-10-2565 )
วันที่ 28 กันยายน 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 7 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand ออนไลน์ หลักสูตร การสร้างเนื้อหาเป็นรูปภาพ-gif-pdf-mp4 กลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >> | Last