ภาพกิจกรรม
นิเทศออนไลน์ เพื่อศึกษาสภาวการณ์ กิจกรรม แลกเปลี่ยนเชิงถอดประสบการณ์ ( 26-01-2566 )
วันที่ 19 มกราคม 2566 ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นิเทศออนไลน์ เพื่อศึกษาสภาวการณ์ กิจกรรม แลกเปลี่ยนเชิงถอดประสบการณ์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทวิศึกษาด้วยการนิเทศแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาอาชีวศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 แห่ง โดยมี ดร.สุดสาย ศรีศักดา เป็นประธาน สรุป และปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเชิงถอดประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย ดูภาพกิจกรรม..

นิเทศแบบผสมผสานเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ( 26-01-2566 )
วันที่ 10-12 มกราคม 2566 ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้ความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่กับนางสาววนิดา แอนนัส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ หน่วยศึกษานิเทศก์ เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กิจกรรมนิเทศแบบผสมผสานเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ-วันครู ( 18-01-2566 )
วันที่ 16 มกราคม 2566 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนิน กิจกรรม 1 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand-On Teacher day ออนไลน์ หลักสูตร การสร้างใบงาน จำนวน 9 คน หลักสูตร การสร้างสื่อผสมผสานแอปพลิเคชัน จำนวน 5 คน ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วก. เชียงราย ( 18-01-2566 )
วันที่ 12 มกราคม 2566 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนิน กิจกรรม สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand and Anywhere ออนไลน์ ก หลักสูตร การสร้างเนื้องหาเป็นรูปภาพ Gif pdf และ Mp4 ณ วก. เชียงราย ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ( 11-01-2566 )
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน นำโดย ดร.สุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน พร้อมด้วยคณะกรรมการการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะฯ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับสถานศึกษา และระดับจังหวัด และหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินตามร่างคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในระดับภาคต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อม การประชุมวิชาการฯ ( 09-01-2566 )
วันที่ 8 มกราคม 2566 ประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อม การประชุมวิชาการ : ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน IOT ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ สำหรับผู้บริหารและผู้สอน ( 09-01-2566 )
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน IOT ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ สำหรับผู้บริหารและผู้สอน โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

รองเลขาธิการ สอศ. เยี่ยมศูนย์ฯ เหนือ ( 03-12-2565 )
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันนี้ มาเยี่ยมแบบออนไซต์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมได้มอบนโยบายให้แนวทางในการทำงานแก่ศึกษานิเทศก์ที่เป็นตัวแทนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคและหน่วยศึกษานิเทศก์ ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษานิเทศก์รับนโยบายออนไลน์ ( 03-12-2565 )
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 รับนโยบายจากรองเลขาธิการฯ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ และรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมฯ แต่ละภาค ออนไลน์ ดูภาพกิจกรรม..

PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วก. นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ( 07-11-2565 )
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนิน กิจกรรม สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand and Anywhere ออนไลน์ การใช้ ms Teams เบื้องต้น, หลักสูตร การสร้างเนื้องหาเป็นรูปภาพ Gif pdf และ Mp4 ณ วก. นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53   >> | Last